Regulamin Konkursu "Wydajemy Własną Książkę" 2019/2020


"Wydajemy własną książkę" to tytuł konkursu, którego XXVII edycja właśnie się rozpoczyna.
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury „MURANÓW” im. C. K. Norwida, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz Wolskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci i młodzież Mazowsza do udziału w wojewódzkim konkursie „Wydajemy własną książkę”. TEGOROCZNA EDYCJA JEST OBJĘTA HONOROWYM PATRONATEM MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY*.

REGULAMIN KONKURSU pt. "Wydajemy własną ksążkę" 2019/2020

I. Cele konkursu:
- kształtowanie kultury czytelniczej,
- pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.

II. Uczestnicy i opiekunowie:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także do uczestników indywidualnych.
Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

III. Nagrody:
Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:
- literackiej,
- plastycznej,
- edytorskiej.

Oceny dokona profesjonalne jury. Zgłoszona Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

IV. Sposób realizacji
Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały.
Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką.
Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje: tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), rok i miejsce wydania.
W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.

Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą:
- tytuł książki,
- imię i nazwisko autora (autorów),
- wiek autora (autorów),
- rok i miejsce wydania,
- imię i nazwisko opiekuna,
- nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu kontaktowego.

Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK „Muranów”.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Książki należy nadsyłać do końca marca 2020 r. na adres: MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.

O miejscu i terminie finału poinformujemy laureatów pocztą elektroniczną i/lub telefonicznicznie.       
Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW” ul. Stawki 10. Liczy ona obecnie ponad 5000 tomów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o niezwykłej bibliotece w MDK "Muranów"

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać :
- w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 82 85, 22 635 01 40, +48 723 244 930, www.mdk-muranow.waw.pl, e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl ,
- w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa, tel. 22 810 46 64, www.pbw.waw.pl, e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,
- w Wolskim Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa, tel. 22 632 31 91/96, e-mail:sekretariat@wck-wola.pl.

* Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Komentarze